10 Nizh. Syromyatnicheskaya str. Building 2,
Moscow 105120, Russia, ARTPLAY YAUZA